chọn ...
!

Câu trả lời chính xác:
Câu trả lời chính xác:
0000 0000 0000 Конец игры
Kết quả trò chơi 1 2 3 | | | Đến trang chính

wss://conquiztador.online:9412

Đã xảy ra sự cố, vui lòng thử lại sau

Công khai

Riêng tư

Nhanh

Dài

Expectation

Chiếm lấy

Trận chiến

Kết thúc trò chơi

Chọn một khu vực

Cho câu trả lời

Quan sát

__username__ kết nối với trò chơi #__game_id__

Sao chép và gửi liên kết cho bạn bè của bạn

sao chép

kết nối

ngắt kết nối